Noteikumi

Imperija.lv interneta veikala noteikumi

 

I. Vispārīgie noteikumi

 1. Interneta veikala Imperija.lv (turpmāk – Veikals) noteikumi (turpmāk – Noteikumi) attiecas uz Klientu, kas iesniedz pasūtījumu Veikalā Imperija.lv.
 2. Imperija.lv ir tiesības koriģēt Veikala Noteikumus. Iepērkoties Veikalā, uz Klientu attiecas Noteikumi, kas ir spēkā pasūtījuma iesniegšanas brīdī (tiek norādīti pie pasūtījuma).
 3. Klientam netiek dota iespēja iesniegt preču pasūtījumu Imperija.lv, ja viņš(-a) nav iepazinies(-usies) ar Veikala Noteikumiem. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt tiem, ja pirms preču pasūtīšanas viņš(-a) apstiprina savu piekrišanu Noteikumiem, atzīmējot ar ķeksīti „Iepazinos un piekrītu noteikumiem”. Ja Klients daļēji vai pilnīgi nepiekrīt visiem Noteikumiem vai to daļai, viņš(-a) nevar iesniegt pasūtījumu elektroniski Imperija.lv. Pretējā gadījumā tiek uzskatīts, ka Klients ir iepazinies un pilnīgi piekrīt visiem Veikala Noteikumiem.
 4. Imperija.lv ir atbrīvojama no jebkādas atbildības gadījumos, ja zaudējumi rodas tādēļ, ka Klients, neņemot vērā viņam(-ai) sniegtās rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, lai gan viņam(-ai) tāda iespēja tika dota.

 

II. Privātuma politika

 1. Lai pasūtītu preces no Veikala Imperija.lv, Klientam ir jāpiereģistrējas interneta vietnē Imperija.lv, ievadot savu e-pasta adresi un vēlamo paroli. Imperija.lv apstiprina, ka pēc reģistrācijas, bez Klienta piekrišanas viņam(-ai) netiks sūtīti informatīvi paziņojumi, izņemot tos, kas nepieciešami preču pasūtīšanai un to piegādei. Ja Klients vēlas saņemt Imperija.lv informatīvos paziņojumus, viņam(-ai) tiek dota iespēja izvēlēties, lai šādi paziņojumi viņam(-ai) tiktu sūtīti.
 2. Pasūtot preces, Klientam ir jānorāda preču piegādei nepieciešamie Klienta personas dati: vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, uz kuru tiks piegādātas preces, un citi, piegādei nepieciešamie dati. Imperija.lv nodrošina, ka šie dati tiks izmantoti tikai preču pasūtīšanas un piegādes mērķiem, kā arī apņemas neizpaust šo informāciju trešajām personām, izņemot Imperija.lv partnerus, kas sniedz preču piegādes vai citus, ar Klienta pasūtījuma iesniegšanu vai izpildi saistītus pakalpojumus. Jebkuri citi Klienta personiskās informācijas atklāšanas trešajām personām izņēmuma gadījumi vienmēr tiek saskaņoti ar Klientu. Visos pārējos gadījumos jebkuri Klienta personiskie dati trešajām personām var tikt izpausti tikai tiesību aktos paredzētajos gadījumos.
 3. Piereģistrējoties Veikalā Imperija.lv un pasūtot preces, Klients apņemas glabāt un nevienam neizpaust savus pieslēgšanās datus. Vienlaikus Klients apstiprina, ka viņš(-a) ir pilngadīgs(-a) un tiesīgs(-a) pasūtīt preces Veikalā Imperija.lv. Ja Klients izpauž savus pieslēgšanās datus, Imperija.lv ir atbrīvojama no jebkādas ar to saistītas atbildības.
 4. Imperija.lv apstiprina, ka  tiecas izmantot modernākās tehnoloģijas, lai nodrošinātu Klientu personisko datu aizsardzību.

 

III. Pasūtījuma iesniegšanas kārtība un nosacījumi

 1. Apmeklējot Veikala interneta lapu, Klients izvēlas preces, kas viņam(-ai) patīk. Atbilstoši izvēlei tiek izveidots preču grozs.
 2. Izveidojot preču grozu, Klientam ir jāievada izvēlēto preču piegādei nepieciešamie dati: savs vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese, uz kuru tiks piegādātas preces, kā arī papildinformācija, kas var būt svarīga, piegādājot pasūtītās preces. Imperija.lv apstiprina, ka Klienta iesniegtie dati tiks izmantoti vienīgi preču pārdošanas un piegādes mērķiem, nepārkāpjot tiesību aktos paredzētās prasības attiecībā uz personas datu aizsardzību.
 3. Klientam ir jāpārbauda, vai iesniegtie dati ir pareizi un viņa(-as) vēlmēm atbilstoši. Klientam tiek dota iespēja arī koriģēt preču groza un personiskos datus, kas nepieciešami preču piegādei. Klientam netiek dota iespēja apstiprināt pasūtījumu līdz brīdim, kamēr nav atzīmēts, ka ir iepazinies(-usies) un piekrīt Imperija.lv Veikala Noteikumiem. Ja pirms preču izvēlēšanās Klients nav iepazinies ar Veikala Noteikumiem, viņam(-ai) tas ir jāizdara pirms sava pasūtījuma apstiprināšanas.
 4. Pēc tam Klientam ir jāapstiprina savs pasūtījums un jāizvēlas viens no iespējamiem norēķinu veidiem Veikalā Imperija.lv: skaidrā naudā vai ar pārskaitījumu (plašāk par to Noteikumu V sadaļā). Iespējams izvēlēties arī preču piegādi sestdienā (papildu pakalpojums, kas attiecas tikai uz piegādi Rīgā). Turklāt Klients apliecina, ka šajā laikā viņš piekrīt atrasties norādītajā adresē.
 5. Kad Klients apstiprina pasūtījumu, tas tiek nosūtīts Imperija.lv. Pasūtījums tiek uzskatīts par iesniegtu ar brīdi, kad to saņem Imperija.lv. Tādā gadījumā tiek uzskatīts, ka starp Klientu un Imperija.lv ir noslēgts līgums. Tomēr šāds līgums ir uzskatāms par izpildāmu tikai ar to brīdi, kad Imperija.lv saņem apstiprinājumu no Klienta izvēlētās bankas, ka ir veikta samaksa par precēm.
 6. Kad Klients iesniedz pasūtījumu, Imperija.lv sistēma automātiski nosūta Klientam elektronisko vēstuli, kurā tiek norādītas pasūtītās preces un Klienta iesniegtie dati.
 7. Kad Imperija.lv saņem paziņojumu no bankas, ka Klients ir veicis maksājumu par pasūtītajām Veikala precēm, Klientam tiek nosūtīts paziņojums uz norādīto e-pasta adresi. Paziņojuma no bankas saņemšanas brīdis tiek uzskatīts par līguma starp Klientu un Imperija.lv izpildes sākuma brīdi.
 8. Klienta iesniegtais pasūtījums tiek saglabāts Imperija.lv datu bāzē saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu prasībām attiecībā uz šādu datu glabāšanas termiņu.
 9. Visos gadījumos tiek uzskatīts, ka Klients, iesniedzot pasūtījumu, ir iepazinies un pilnīgi piekrīt visiem Veikala Noteikumiem, kā arī visiem pārējiem nosacījumiem, kas tiek norādīti pie pasūtījuma.
 10. Līgums tiek sastādīts un ir izpildāms valsts valodā.

 

IV. Garantijas un preču cenu noteikšana

 1. Katras preces īpašības tiek norādītas pie katras preces Veikalā.
 2. Klientam elektroniski iesniedzot pasūtījumu Veikalā, viņš(-a) piekrīt maksāt par precēm pasūtījumā norādīto cenu.
 3. Cenas Veikalā un pasūtījumā tiek norādītas eiro, ieskaitot PVN. Imperija.lv pārdod preces, kas atbilst pasūtījumā paredzētajiem nosacījumiem. Ja Klientam nodotās preces neatbilst pasūtījumā noteiktajām prasībām, Klientam nekavējoties par to ir jāpaziņo Imperija.lv, kas apņemas veikt visus pasākumus, lai novērstu esošos trūkumus, ja šādi trūkumi ir radušies Imperija.lv vai trešo personu, kuras rīkojas Imperija.lv vārdā, vainas dēļ. Ja Imperija.lv saprātīgā, ar Klientu saskaņotā termiņā nenovērš trūkumus, Klients ir tiesīgs aizstāvēt savas tiesības Civillikumā paredzētajā kārtībā.
 4. Imperija.lv saistības attiecībā uz precēm:
  4.1. Imperija.lv apņemas izsniegt atbilstošas kvalitātes preces saskaņā ar pasūtījumā paredzētajām prasībām.
  4.2. Imperija.lv apņemas izsniegt Klientam pasūtījumā norādīto preču daudzumu. Imperija.lv neuzņemas atbildību tajos gadījumos, kad piegādāto preču daudzums nav precīzs tādēļ, ka Klients ir nepareizi norādījis preces datus pasūtījumā, kas iesniegts Imperija.lv.
  4.3. Imperija.lv visos gadījumos izsniedz Klientam preču sortimentu, kas atbilst Pasūtījumā paredzētajiem kritērijiem.
  4.4. Ja pasūtījumā ir paredzēts noteiktu preču komplekts, Imperija.lv apņemas izsniegt visas preču komplektā iekļautās lietas (piederumus).
  4.5. Preces atbilstoši to veidam tiek piegādātas iepakotas, lai preces būtu piemērotas lietošanai atbilstoši mērķim.

 

V. Samaksas kārtība un termiņi

 1. Klients norēķinās par pasūtītajām precēm vienā no Veikalā Imperija.lv norādītajiem veidiem: skaidrā naudā kurjeram, kas piegādā preces, izmantojot internetbanku "saite uz banku" (SWEDBANK, SEB, NORDEA, CITADELE), ar parastu bankas pārskaitījumu uz mūsu kontu.
 2. Ja klients ir izvēlējies vienu no interneta norēķinu veidiem, viņš(-a) apņemas nekavējoties samaksāt par pasūtītajām precēm, pretējā gadījumā viņš(-a) zaudē tiesības iesniegt pretenzijas par preču piegādes termiņu neievērošanu, jo atbilstoši Klienta pasūtījumam preču sūtījuma izpilde tiek sākta tikai tad, kad Imperija.lv ir saņēmusi samaksu par precēm.
 3. Ja klients ir izvēlējies maksāt par precēm skaidrā naudā, kurjeram piegādājot preces, pasūtītās preces klientam tiek nosūtītas tikai pēc tam, kad sazinās ar klientu un pārliecinās, ka pasūtījums ir īsts un preces piegādes adreses ir pareizas.

 

VI. Preču atpakaļatdošana

 1. Klientam tiek dota iespēja mainīt viņam(-ai) nodotās lietas pret citām analogām vai atdot atpakaļ preces, kas nepatīk.
 2. Šīs tiesības Klients var izmantot 14 dienu laikā no preču piegādes brīža (sāk aprēķināt ar brīdi, kad Klients vai cita viņa(-as) pilnvarota persona paraksta pasūtījuma saņemšanas lapu). Šīs Klienta tiesības ir saistītas ar to, ka Klients nav apmierināts ar attiecīgās preces izmēriem, formu, krāsu, modeli vai attiecīgo preču komplektāciju.
 3. Preču maiņa un atpakaļatdošana ir iespējama tikai tad, ja maināmās vai atpakaļ atdodamās preces atbilst šādām prasībām:
  a) netika lietotas;
  b) nav sabojātas;
  c) nav zaudējušas preces izskatu;
  d) nav bojāts preces iepakojums.
 4. Iepakojuma izmaiņas, kas saistītas ar preces apskatīšanu, nav uzskatāmas par būtisku sabojāšanu vai preces izskata zaudēšanu. Visos gadījumos preces ir jāatdod atpakaļ oriģināliepakojumā.
 5. Atdodot atpakaļ preces, visos gadījumos Klientam ir jāiesniedz Imperija.lv preču iegādes dokumenti.
 6. Preču maiņa vai atpakaļatdošana tiek veikta, Klientam aizpildot noteiktu veidlapu Imperija.lv interneta lapā, kurā ir jānorāda, kas tiek atdots atpakaļ vai mainīts, kā arī jānorāda atpakaļatdošanas vai maiņas iemesls.
 7. Gadījumos, kad preces tiek mainītas un šādas maiņas rezultātā veidojas cenu starpība, Klientam ir jāsamaksā radusies cenu starpība Imperija.lv. Cenu starpība ir jāsamaksā ar pārskaitījumu uz norādīto Imperija.lv bankas kontu.
 8. Ja Imperija.lv nav atbilstošu maiņas preču, Klientam tiek atmaksāta samaksātā summa, neskaitot piegādes cenu.
 9. Preces var tikt mainītas vai atdotas atpakaļ tikai tajā gadījumā, ja tās atbilst šīs Noteikumu daļas 3. punktā paredzētajām prasībām. Samaksātā summa tiek atmaksāta ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atpakaļatdošanas veidlapas parakstīšanas. Par preču piegādi samaksātās summas Klientam netiek atmaksātas.
 10. Kamēr sūtījums no pircēja ir ceļā pie mums, par sūtījuma drošību atbild nosūtītājs, tāpēc preci(-es) attiecīgi lūdzam iepakot droši. Ja atgriežamo preci saņemsim sadauzītu vai sabojātu, nauda par to netiks atmaksāta, tāpēc īpaši droši iepakojiet plīstošas preces (stikls, keramika u. tml.).

 

VII. Preču piegāde

 1. Imperija.lv apņemas piegādāt preces Klientam ne vēlāk kā 1–2 darba dienu laikā kopš brīža, kad mēs esam saņēmuši paziņojumu no bankas par maksājuma veikšanu (izņemot pasūtījumus, kuriem izvēlētais maksāšanas veids ir samaksa skaidrā naudā, kurjeram piegādājot preces). Šāds termiņš netiek piemērots tajos gadījumos, kad Imperija.lv noliktavā nav vajadzīgo preču, bet Klients tiek informēts, ka pasūtītās preces nav pietiekamā daudzumā. Turklāt Klients piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var kavēties neparedzētu apstākļu dēļ. Šādā gadījumā Imperija.lv apņemas nekavējoties sazināties ar Klientu un saskaņot preču piegādes jautājumus.
 2. Pasūtot preces, Klients apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu. Turklāt Klientam tiek piedāvāta iespēja izvēlēties preču piegādi sestdienā (papildu pakalpojums, kas attiecas tikai uz piegādi Rīgā).
 3. Klients apņemas preces pieņemt pats. Ja viņš(-a) pats(-i) nevar pieņemt preces, bet preces ir piegādātas uz norādīto adresi saskaņā ar Klienta iesniegtiem datiem, Klientam nav tiesību izteikt pretenzijas Imperija.lv par preču piegādi nepareizam subjektam.
 4. Interneta veikalā Imperija.lv pasūtītās preces piegādā pilnvarotais kurjerdienests „VENIPAK LATVIJA”, SIA. Iesniedzot pasūtījumu, Klients var izvēlēties sūtījuma piegādi sestdienā (papildu pakalpojums, kas attiecas tikai uz piegādi Rīgā). Šī informācija tiks norādīta pasūtījuma apstiprinājumā, ko nosūta Klientam. Ja norunātajā laikā Klients nevar pieņemt preces, viņš(-a) apņemas nekavējoties par to paziņot kurjerdienestam „VENIPAK LATVIJA”, SIA pa tālr. +371 660 16601.
 5. Ja kurjerdienestam „VENIPAK LATVIJA”, SIA Klienta vainas vai no viņa(-as) atkarīgu apstākļu dēļ nav bijis iespējams piegādāt preces,  kurjerdienests „VENIPAK LATVIJA”, SIA papildus saskaņo Klientam piemērotu jaunu piegādes laiku. Atkārtota piegāde tiek veikta ne vairāk kā divas reizes. Ja Klients pirmajā reizē nepieņem preces, viņam(-ai) ir tiesības preces saņemt pašam(-ai) ar kurjerdienestu „VENIPAK LATVIJA”, SIA saskaņotā vietā. Citā gadījumā, ja Klients trīs reizes nepieņem preces, tās tiek atdotas Imperija.lv, bet Klientam nav tiesību izteikt pretenzijas par preču nepiegādāšanu laikā. Turklāt Imperija.lv visos gadījumos ir atbrīvojama no atbildības par preču piegādes termiņu neievērošanu, ja preces Klientam netiek piegādātas vai tiek piegādātas nelaikā Klienta vainas vai no Klienta atkarīgu apstākļu dēļ.
 6. Klientam ir nekavējoties jāinformē Imperija.lv pa e-pastu, ja sūtījums tiek piegādāts bojātā, saburzītā vai citādi bojātā iepakojumā, kā arī tajos gadījumos, ja sūtījumā tiek piegādātas preces, kas netika pasūtītas, vai tiek piegādāts neatbilstošs preču daudzums vai nepilnīgs preču komplekts.
 7. Visos gadījumos, kad, kurjeram piegādājot preces Klientam, sūtījuma iepakojums ir saburzīts, slapjš vai citā veidā ārēji bojāts, Klientam kurjera iesniegtajā sūtījuma piegādes apstiprinājumā ir jānorāda (jāuzraksta piezīmes) vai jāsastāda atsevišķs akts par šādiem trūkumiem. Tas Klientam ir jāizdara kurjera klātbūtnē. Ja tas netiek izdarīts, Imperija.lv ir atbrīvojama no atbildības pret Klientu par preču bojājumiem, ja šādus bojājumus ietekmējuši iepakojuma bojājumi, kurus Klients nav atzīmējis sūtījuma piegādes apstiprinājumā.
 8. Ja Klients, pieņemot preces, ievēro, ka sūtījumā nav pareizais preču komplekts, piegādātās preces nav attiecīgā krāsā vai ir citi izmēri, Klientam nekavējoties par to ir jāinformē Imperija.lv.

 

VIII. Citi noteikumi

 1. Visi paziņojumi Imperija.lv ir iesniedzami pa e-pastu klienti@imperija.lv vai tālruni +371 678 81 986.